Our Institutions

ગુજરાત વણકર સેવા સમાજ

શ્રી ગાંધીનગર વણકરસમાજ: ગાંધીનગર

મુંબઇ મેઘવાળ પંચાયત: મુંબઇ

વાકળ-કાનમ વણકરસમાજ: વડોદરા

રાજપીપળા તાલુકા વણકર સમાજ સેવા ટ્રસ્ટ: વડોદરા

શ્રી ૬૬ ગામ વણકર સમાજ: વડોદરા

મહેસાણા જિલ્લા વણકર સમાજ: વડોદરા